Thứ năm , ngày 13/6/2024 2:30:56
Nhiệt liệt chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ X!
Thông báo chung
QUYẾT ĐỊNH V/v thành lập Hội đồng nhà trường Trường THPT Lê Quý Đôn - Năm học 2015-2016

 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG THPT LÊ QUÝ ĐÔN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: …… /QĐ-LQĐ

      Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 9 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc thành lập Hội đồng nhà trường

Trường THPT Lê Quý Đôn - Năm học 2015-2016

 
 

 

 


 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG THPT LÊ QUÝ ĐÔN

Căn cứ Quyết định thành lập trường số 455/QĐ-UB ngày 29 tháng 8 năm 1977 của UBND TP;

Căn cứ Thông tư số 12/2011/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 03 năm 2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Điều lệ Trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học;

Căn cứ  chức  năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Hiệu trưởng được quy định tại thông tư số 12/2011/TT-BGDĐT;

Căn cứ kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2015-2016 của trường THPT Lê Quý Đôn và tình hình thực tế của đơn vị,

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay thành lập Hội đồng nhà trường năm học 2015-2016 của trường THPT Lê Quý Đôn có tên trong danh sách đính kèm.

Điều 2. Hội đồng nhà trường có trách nhiệm quyết định về phương hướng hoạt động của nhà trường, huy động và giám sát việc sử dụng các nguồn lực dành cho nhà trường, gắn nhà trường với cộng đồng và xã hội, bảo đảm thực hiện mục tiêu giáo dục.

Điều 3. Các tổ, phòng ban trong nhà trường và các Ông (Bà) có tên ở Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

Nơi nhận:                                                                                      

 - Như Điều 3 (Thực hiện);

- Lưu: VT.

                                                                                           Q. HIỆU TRƯỞNG

 

 

                                                                  Đỗ Thị Bích Duyên

    

DANH SÁCH HỘI ĐỒNG TRƯỜNG THPT LÊ QUÝ ĐÔN

(Ban hành kèm theo Quyết định số ….. /QĐ-LQĐ ngày 26/9/2015 của Hiệu trưởng Trường THPT Lê Quý Đôn).

 

1. Bà Đỗ Thị Bích Duyên                Q.Hiệu trưởng                                Trưởng ban

2. Bà Đồng Thị Kim Thủy               Bí thư chi bộ - Phó Hiệu trưởng   Phó ban

3. Ông Đặng Hồ Tuyền                    Phó Hiệu trưởng                              Phó ban

4. Bà Lê Thị Khánh Hà                    Chủ tịch công đoàn                                      Ủy viên

5. Ông Lưu Nguyễn Bỉnh Khoa      Thư ký Hội đồng                                          Ủy viên

6. Bà Tạ Huỳnh Phương Linh         Trợ lý thanh niên                                          Ủy viên

7. Ông Trần Thanh Tuân                 Trưởng ban ĐDCMHS                                 Ủy viên

8. Ông Phạm Xuân Thiện                Tổ trưởng tổ Toán – Trưởng ban TTND    Ủy viên

9. Bà Trần Thị Thu Vân                   Tổ trưởng tổ Lý                                             Ủy viên

10. Ông Đỗ Trọng Toan                   Tổ trưởng tổ Hóa                                          Ủy viê n

11. Bà Nguyễn Thị Tố Vân             Tổ trưởng tổ Sinh                                         Ủy viên

12. Bà Phan Thị Cẩm Vân               Tổ trưởng tổ Tin học                                    Ủy viên

13. Bà Đỗ Thị Thanh Trúc              Tổ trưởng tổ Ngoại ngữ                               Ủy viên

14. Bà Lê Ngọc Hân                         Tổ trưởng tổ Ngữ Văn                                  Ủy viên

15. Ông Nguyễn Viết Đăng Du       Tổ trưởng tổ Lịch Sử                                    Ủy viên

16. Bà Trần Phương Hoa                 Tổ trưởng tổ Địa lý                                       Ủy viên

17. Bà Nguyễn Thị Hồng Châu      Tổ trưởng tổ GDCD                                      Ủy viên

18. Ông Huỳnh In Bình                   Tổ trưởng tổ Thể dục                                   Ủy viên

19. Ông Nguyễn Xuân Thiện          Tổ trưởng tổ GDQP                                      Ủy viên

20. Ông Lê Văn Định                       Tổ trưởng tổ Kỹ thuật                                  Ủy viên                     

                                                       Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 9 năm 2015

                                                                                    Q. HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

  

 

                                                                  Đỗ Thị Bích Duyên