Thứ năm , ngày 13/6/2024 1:7:20
Nhiệt liệt chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ X!
Thông báo chung
QUYẾT ĐỊNH V/v chỉ định Thư ký Hội đồng

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc chỉ định Thư ký Hội đồng

 
 

 

  

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG THPT LÊ QUÝ ĐÔN

Căn cứ Quyết định thành lập trường số 455/QĐ-UB ngày 29 tháng 8 năm 1977 của UBND TP;

Căn cứ Điều lệ trường phổ thông ban hành kèm Quyết định;

Căn cứ Thông tư số 12/GDĐT ngày 04 tháng 8 năm 1997 về “Hướng dẫn hoạt động kiểm tra trong bậc Trung học phổ thông”;

Căn cứ quyền hạn và nhiệm vụ của Hiệu trưởng,

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ông Lưu Nguyễn Bỉnh Khoa được phân công làm Thư ký Hội đồng trường THPT Lê Quý Đôn năm học 2015-2016.

Điều 2. Ông Lưu Nguyễn Bỉnh Khoa chiếu nhiệm vụ thi hành quyết định này./.

 

Nơi nhận:                                                                                                   

- Như Điều 1 “Để thi hành”;

- Lưu: VT.                                                                                             

                                                              Q. HIỆU TRƯỞNG

                                                             Đỗ Thị Bích Duyên