Thứ tư , ngày 3/6/2020 7:0:20
Trường Trung Học Phổ Thông Lê Quý Đôn - TP. Hồ Chí Minh
Chi bộ
Chi bộ

STT

H VÀ TÊN

CHC V

GHI CHÚ

1

Đng Th Kim Thy

Bí thư

 

2

Nguyn Văn Thanh

Phó Bí thư

 

3

Bùi Th Thanh Thy

Chi y viên

 

4

Đ Th Thanh Trúc

Chi y viên

 

5

Hà Hu Thch

Chi y viên

 

6

Trn Th Thu Vân

 

 

7

Phí Th Thu Lan

 

 

8

Phm Th Ngc Dung

 

 

9

Võ Th Ý Nhi

 

 

10

Trn Th Bích Hường

 

 

11

Đng H Tuyn

 

 

12

Lưu Nguyn Bnh Khoa

 

 

13

Phan Th Cm Vân

 

 

14

Võ Thch Chí Trường

 

 

15

Lê Văn Đnh

 

 

16

Chu Th Thu Hin

 

 

17

Nguyn Th Hng Châu

 

 

18

Nguyn Th Hường

 

 

19

Nguyn Th Ánh Hoa

 

 

20

T Huỳnh Phương Linh

 

 

21

Phm  Th Tip

 

 

22

Nguyn Th Mai Lan

 

 

23

Nguyn Th Thu Hà

 

 

24

Nguyn Th Hiếu

 

 

25

Trương Minh Đc

 

 

26

Phan Th Hi

 

 

27

Nguyn Trung Nhân

 

 

28

Nguyn Th Ngc Nhi

 

 

29

Lê Th Nga

 

 

 

T/M CY

BÍ THƯ