Chủ nhật , ngày 17/10/2021 17:41:15
Trường Trung Học Phổ Thông Lê Quý Đôn - TP. Hồ Chí Minh
Hoạt động đoàn thanh niên
QUY CHẾ ĐẠI HỘIĐẠI BIỂU ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH TRƯỜNG THPT LÊ QUÝ ĐÔN NHIỆM KỲ 2013 – 2014

  

QUY CHẾ
ĐẠI HỘIĐẠI BIỂU ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG THPT LÊ QUÝ ĐÔN
NHIỆM KỲ 2013 – 2014
 
Căn cứ theo khoản 6 điều 7 chương 2 Điều lệ Đoàn về nguyên tắc cơ cấu tổ chức và hoạt động của Đoàn
Để đảm bảo cho Đoàn chủ tịch điều khiển tốt Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trường THPT Lê Quý Đôn nhiệm kỳ 2013-2014 theo chương trình đã đề ra, Ban tổ chức Đại hội xây dựng quy chế làm việc như sau:
I.          NHIỆM VỤ CỦA ĐẠI HỘI:
         1.         Tổng kết công tác Đoàn và phong trào thanh niên Đoàn trường THPT Lê Quý Đôn nhiệm kỳ 2012 – 2013. Quyết định phương hướng nhiệm vụ công tác Đoàn và phong trào thanh niên Đoàn trường THPT Lê Quý Đôn nhiệm kỳ 2013 – 2014.
         2.         Bầu Ban Chấp hành Đoàn trường THPT Lê Quý Đôn nhiệm kỳ 2013 – 2014
II.        THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM LÀM VIỆC:
-        Đại hội làm việc trong 1 buổi.
-        Thời gian làm việc:
§        Thời gian: bắt đầu lúc 14h00 ngày 30 tháng 11 năm 2013
§        Địa điểm: Tại Giảng đường trường THPT Lê Quý Đôn.
III.       TRÁCH NHIỆM CỦA ĐOÀN VIÊN:
         1.         Về trang phục:
Đoàn viên tham dự Đại hội mặc đúng trang phục quy định: Áo Thanh niên Việt Nam hoặc đồng phục học sinh có đeo huy hiệu Đoàn .
         2.         Về việc tham gia góp ý kiến xây dựng và quyết định các nội dung của Đại hội :
Mỗi đoàn viên cần đề cao tinh thần trách nhiệm, tập trung trí tuệ, tích cực tham gia thảo luận, xây dựng các văn kiện, quyết định các nội dung đại hội vì sự thành công của Đại hội Chi đoàn.
         3.         Về phát ngôn, phát biểu:
-        Đoàn viên có nhu cầu phát biểu tham luận phải đăng ký trước với Thư ký và phải được sự đồng ý của Đoàn Chủ tịch. Nội dung phát biểu ngắn gọn, rõ ràng, tập trung vào những vấn đề cần và phải đảm bảo thời gian (bài phát biểu không quá 05 phút).
-        Đại biểu chấp hành nghiêm túc kỷ luật phát ngôn.
         4.         Về việc bảo quản và sử dụng tài liệu :
Đoàn viên dự Đại hội có trách nhiệm bảo quản, không để thất lạc, làm mất các loại tài liệu của Đại hội. Không lưu hành, phát tán tài liệu không do Đoàn Chủ tịch, Ban Tổ chức đại hội phát hành, khi mất các tài liệu đó, đại biểu cần báo ngay với Ban tổ chức để kịp thời xử lý.
         5.         Về việc ứng cử, đề cử tại Đại hội:
Về ứng cử, đề cử vào Ban chấp hành Đoàn trường THPT Lê Quý Đôn nhiệm kỳ 2013 – 2014
-        Tại Đại hội, tất cả đoàn viên tham dự Đại hội đều có quyền ứng cử để bầu vào Ban chấp hành Đoàn trường THPT Lê Quý Đôn nhiệm kỳ 2013 – 2014.
-        Đoàn viên có quyền đề cử người để bầu vào Ban chấp hành Đoàn trường THPT Lê Quý Đôn nhiệm kỳ 2013 – 2014.
         6.         Các quy chế khác:
-        Đoàn viên dự Đại hội đúng giờ và tham gia đầy đủ chương trình của Đại hội. Trường hợp đặc biệt cần phải vắng mặt, Đoàn viên phải báo cáo với Ban Tổ chức Đại hội và chỉ vắng mặt khi đã được Ban Tổ chức Đại hội đồng ý. Trong thời gian diễn ra Đại hội, các Đoàn viên tuân thủ theo sự điều hành, quyết định của Đoàn Chủ tịch.
-        Đoàn viên có trách nhiệm phải đảm bảo an ninh, trật tự .
-        Đoàn viên ngồi đúng vị trí do Ban tổ chức Đại hội sắp xếp, không tự do đi lại hay nói chuyện riêng gây ảnh hưởng tới Đại hội, không sử dụng điện thoại di động trong hội trường .
-        Trường hợp thật cần thiết, Đoàn viên muốn ra ngoài khu vực Đại hội trong ít phút phải báo cáo với Ban tổ chức.
-        Đoàn viên phải thực hiện đúng theo quy định của hội trường: không hút thuốc, mang đồ ăn, vũ khí, chất nổ, chất dễ cháy.
-        Đoàn viên không sử dụng máy ghi âm, điện thoại di động, máy tính bảng, máy nghe nhạc trong khi Đại hội diễn ra.
IV.       CÔNG TÁC LÃNH ĐẠO - ĐIỀU HÀNH VÀ GIÚP VIỆC TẠI ĐẠI HỘI
         1.         Đoàn Chủ tịch: Điều hành các công việc của Đại hội, do Đại hội bầu (bằng biểu quyết). Đoàn chủ tịch làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ, quyết định theo đa số.
         2.         Thư ký: Giúp cho Đoàn Chủ tịch và Đại hội để ghi biên bản Đại hội, soạn thảo Nghị quyết của Đại hội.
         3.         Ban thẩm tra tư cách đại biểu: do Đại hội bầu (bằng biểu quyết), giúp Đại hội tổng hợp tình hình đại biểu và thẩm tra, xem xét tư cách của đại biểu dự Đại hội, trình trước Đại hội.
         4.         Ban kiểm phiếu: do Đại hội bầu (bằng biểu quyết), có nhiệm vụ hướng dẫn các nguyên tắc, thể lệ bầu cử; kiểm phiếu và công bố kết quả bầu cử.
Nhiệm vụ của Đoàn Chủ tịch, Thư ký, Ban Thẩm tra tư cách đại biểu, Ban bầu cử được thực hiện theo Hướng dẫn thực hiện Điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.
Vì sự thành công của Đại hội, Ban tổ chức Đại hội đề nghị các đoàn viên thực hiện nghiêm túc những nội dung trong quy chế này.
BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI
 
 

 
 
CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG THPT LÊ QUÝ ĐÔN

NHIỆM KỲ 2013 – 2014
 
 
Thời gian: 14h00 ngày 30 tháng 11 năm 2013
Địa điểm : Giảng đường trường THPT Lê Quý Đôn
PHẦN KHAI MẠC
1.      Phút truyền thống
2.      Chào cờ, Quốc ca, Đoàn ca.
3.      Tuyên bố lý do, Giới thiệu đại biểu.
4.      Bầu Ban Thẩm tra tư cách Đại biểu, Ban Thẩm tra tư cách Đại Biểu báo cáo kết quả thẩm tra Đại biểu dự Đại hội.
5.      Bầu Đoàn Chủ Tịch
PHẦN LÀM VIỆC CỦA ĐOÀN CHỦ TỊCH:
1.      Giới thiệu Đoàn Thư Ký.
2.      Thông qua chương trình Đại hội, phát biểu khai mạc Đại hội.
3.      Trình bày tóm tắt dự thảo văn kiện.
4.      Thông qua biên bản tổng hợp ý kiến đóng góp dự thảo văn kiện Đại hội.
5.      Phát biểu chỉ đạo của cấp trên
6.      Giới thiệu đề án nhân sự ban chấp hành nhiệm kỳ 2013-2014
7.      Ban chấp hành nhiệm kỳ 2012 – 2013 tuyên bố mãn nhiệm kỳ.
8.      Thực hiện các thủ tục bầu cử BCH ĐT nhiệm kì 2013 - 2014
9.      Ban chấp hành mới ra mắt và nhận nhiệm vụ.
10.Thông qua và biểu quyết Nghị quyết Đại hội.
BẾ MẠC
Nghi thức chào cơ Bế mạc Đại hội
BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI
 

 
 
BÁO CÁO TỒNG KẾT
Công tác Đoàn và phong trào học sinh
Năm học 2012 – 2013
 
I.       ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH
-        Trong năm học 2012 – 2013, toàn trường có trên 400 đoàn viên. Phần lớn các đoàn viên đều có ý thức tốt, năng động, sáng tạo, tích cực tham gia các hoạt động, phong trào.
-        Hoạt động của các câu lạc bộ được đẩy mạnh, sôi nổi, cuốn hút nhiều đoàn viên, học sinh tham gia.
-        Đoàn trường tăng cường các hoạt động tình nguyện thường xuyên, gắn với những công trình, phần việc cụ thể; quan tâm đẩy mạnh tổ chức các hoạt động hỗ trợ, trang bị kỹ năng thực hành xã hội cho học sinh.
-        Bên cạnh những thuận lợi, còn có một bộ phận đoàn viên, học sinh chưa tích cực tham gia các hoạt động, phong trào mà Đoàn trường đã tổ chức.
-        Trong công tác giáo dục giáo dục truyền thống vẫn còn một số hạn chế nhất định. Với sự tiến bộ không ngừng của khoa học kĩ thuật tiên tiến ngày nay, các em học sinh trung học phổ thông dần dần lãng quên đi các giá trị truyền thống dân tộc tốt đẹp của ông cha ta. Công tác phổ biến truyền thống dân tộc tuy có thực hiện nhưng vẫn chưa sâu rộng tới học sinh.
-        Nhiều phụ huynh học sinh chưa nhận thức rõ tầm quan trọng của Phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” nên chưa nhiệt tình hỗ trợ cho nhà trường trong hoạt động.
II.    KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG
A.        CÔNG TÁC GIÁO DỤC:
1.         Công tác giáo dục chính trị tư tưởng:
-        Dưới sự chỉ đạo và hướng dẫn của sở Giáo dục và Đào tạo thành Hồ Chí Minh, Quận ủy quận 3, Quận Đoàn 3, Chi bộ BGH nhà trường, Đoàn trường đã chỉ đạo các chi đoàn tiếp tục đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và thực hiện đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong đoàn viên và học sinh.
-        Đoàn trường tổ chức hiệu quả 02 đợt sinh hoạt chính trị chủ điểm của năm: đợt 1 Nghị quyết Đại hội Đoàn – hành động của đoàn viên (10/2012) và đợt 2 Tiếp bước truyền thống, xây dựng tương lai (3/2013).
-        Tổ chức cho 100% chi đoàn thực hiện “Tiết sinh hoạt chính trị chủ điểm tại các chi đoàn” vào ngày 18/03/2013 nhằm giúp ĐV-TN ôn lại truyền thống Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, ôn lại những ca khúc cách mạng, các bài hát về Đoàn. Đây cũng là dịp để ĐV-TN suy nghĩ và nỗ lực hơn nữa trong quá trình học tập cũng như lý tưởng của mình.
-        BCH Đoàn trường tham dự Hội nghị thông tin về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992 ngày 12/03/2013; hội nghị lấy ý kiến về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992 ngày 19/03/2013; Hội nghị triển khai, quán triệt Nghị quyết Đại hội đoàn các cấp ngày 15/03/2013; do Quận đoàn 3 tổ chức.
-        Tổ chức cho hơn 20 đoàn viên tham dự Hội nghị tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khoá VIII) về “Xây dựng và phát triển nền Văn hoá Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc” tại Quận uỷ quận 3 ngày 28/03/2013.
2.         Công tác giáo dục truyền thống:
-        Hoạt động Tôn Sư Trọng Đạo”: Đây là một trong những hoạt động trọng điểm của Đoàn trường THPT Lê Qúy Đôn năm học 2012 – 2013, được sự quan tâm định hướng của Chi bộ BGH nhà trường, Đoàn trường đã tổ chức được những hoạt động: Tháng 11 – 2012 phát động các phong trào tiến tới chào mừng kỉ niệm 31 năm ngày Nhà Giáo Việt Nam 20/11 như thi đua học tốt, hội thao, văn nghệ…
-        Hành trình về nguồn”: Đoàn trường phối hợp với tổ Sử tổ chức các ngày lễ truyền thống trong năm để giúp học sinh hiểu rõ hơn về truyền thống tốt đẹp của dân tộc: Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, Ngày Thành Lập Quân Đội Nhân Dân Việt Nam 22/12...
3.         Công tác giáo dục đạo đức lối sống
        Giáo dục tình yêu thương con người cho học sinh
-        Theo chỉ đạo của quận Đoàn 3, Đoàn trường THPT Lê Quý Đôn đã tiến hành quyên góp được hơn 50 hộp bánh, 100 lồng đèn, 500 tập trắng cho trẻ em nghèo trên địa bàn quận 3 nhân dịp Tết Trung Thu.
-        Vận động ủng hộ với số tiền là 1.200.000đ chăm lo cho trẻ em mồ côi, các em học sinh hoàn cảnh khó khăn do Hội Chữ Thập Đỏ Quận 3 phát động.
-        Thực hiện chương trình “Nụ cười hồng 2 – Cùng bạn vui tết” phát động với chỉ tiêu là 600.000 đồng do Quận đoàn 3 tổ chức.
-        Vào ngày 24/12/2012, Đoàn trường đã đến giao lưu và tặng quà cho trẻ em nghèo lang thang nhân dịp Giáng sinh (khoảng 150 phần quà).
-        Đoàn trường tặng 20 bộ SGK và 100 tập trắng cho học sinh xã Lộc Thạnh huyện Nhà Bè với tổng giá trị trên 5.000.000 đồng (26/6/2013).
4.         Công tác giáo dục pháp luật
Đoàn trường phối hợp với Ban hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp & hướng nghiệp và Tổ GDCD tổ chức tháng An toàn giao thông 2012 với  những hoạt động như: hội thi Thiết kế băng rôn tuyên truyền về văn hoá giao thông từ cuối tháng 08/2012,hội thi “Đi xe đạp – Vì môi trường văn hoá giao thông”
B.    CÁC CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG :
1.         Vận động các nguồn lực xã hội, tạo điều kiện và môi trường cùng thanh niên nâng cao trình độ chuyên môn, mưu sinh, lập nghiệp :
1.1             Đồng hành với thanh niên trong học tập, rèn luyện, hình thành nhân cách và phát triển toàn diện.
-        Đoàn trường tiếp tục tổ chức CLB Sáng tạo với các chủ đề phong phú, đa dạng thu rất nhiều học sinh tham gia như: làm kem, làm nến, kẹo dẻo, hoả tiễn nước,..., đẩy mạnh thi đua học tốt, nghiên cứu khoa học, nâng cao chất lượng học tập của ĐV-TN toàn trường. Ngoài ra, Đoàn trường còn phối hợp với CLB triển khai cho các chi đoàn thực hiện 100 sản phẩm sáng tạo tiến tới chào mừng kỷ niệm 140 năm thành lập trường và sẽ tiếp tục tiến hành trong suốt kỷ niệm.
-        Các CLB cộng tác viên tổ chức các buổi sinh hoạt giao lưu thu hút đông đảo đoàn viên, thanh niên tham gia đã hình thành nên những đội nhóm văn nghệ, nhiếp ảnh, sáng tạo… cùng hỗ trợ đoàn trường trong các hoạt động, phong trào.
-        Nhằm thực hiện hiệu quả phong trào “Học sinh 3 tích cực”,Đoàn trường tổ chức các phong trào tự học,phong trào thi đua học tốt “Chào mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11” và “Kỉ niệm thành lập Đoàn TNCS Hồ Chính Minh 26/03”.
1.2            Đồng hành với thanh niên nâng cao sức khỏe thể chất và đời sống văn hóa tinh thần:
-        Vận động học sinh trong trường tham gia các hoạt động nhằm nâng cao sức khỏe như hội thi hội khỏe phù đổng với 45 chi đoàn và 500 cá nhân tham gia.
-        Chú trọng nâng cao sức khỏe và đời sống tinh thần cho học sinh bằng việc đẩy mạnh các mô hình giao lưu văn nghệ, hội thi nhảy Flasmob với 45 chi đoàn và 200 học sinh tham gia.
1.3            Đồng hành với thanh niên trong nghề nghiệp và việc làm :
-        Phối hợp cùng nhiều trường Đại học và trung tâm du học tổ chức những buổi hướng nghiệp chuyên sâu.
-        Phòng tư vấn tâm lý và hướng nghiệp hoạt động thường xuyên. Giáo viên phụ trách phòng là đoàn viên của chi đoàn giáo viên.
-        Hoạt động hướng nghiệp được nhà trường quan tâm và đầu tư nhằm mục đích giúp các em học sinh khối 12 chọn đúng với khả năng của mình. Trường đã tổ chức trên 10 buổi sinh hoạt dưới cờ về tư vấn tuyển sinh, tham gia các hoạt động hướng nghiệp do Thành phố và Quận Đoàn 3 tổ chức.
1.4             Đồng hành với thanh niên trong việc nâng cao kỹ năng thực hành xã hội và xây dựng nếp sống văn minh đô thị :
Đoàn trường tổ chức thành công chiến dịch Hoa phượng đỏ hè 2013 qua việc tổ chức “Ngày hội Tuổi thơ”, “Ngày cùng hành động vì môi trường”, cũng như thực hiện các công trình thanh niên chăm lo thanh thiếu nhi và các hoạt động khác (sinh hoạt hè thiếu nhi, ôn tập văn hóa,..)
2.         Phát huy tinh thần tình nguyện của thanh niên trường học, góp phần vào sự phát triển của nhà trường và xã hội :
2.1             Xung kích, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng
-        Các chi Đoàn đăng ký ngày làm vệ sinh lớp học hàng tháng. Thường xuyên nhắc nhở việc giữ gìn vệ sinh môi trường vào các giờ sinh hoạt dưới cờ và thông qua hệ thống bảng tin của trường.
-        Vận động và tuyên truyền việc thực hiện nếp sống văn minh đô thị. Đưa nội dung này thành những chỉ tiêu quan trọng trong việc đánh giá rèn luyện Đoàn viên và xếp loại Đoàn viên cuối năm học.
2.2             Xung kích thực hiện các nhiệm vụ chính trị của nhà trường, xây dựng môi trường sư phạm lành mạnh:
Đoàn viên và học sinh các lớp tham gia những hoạt động của nhà trường và lớp rất tích cực. Góp phần vào công cuộc xây dựng trường học thân thiện và học sinh tích cực.
2.3             Xung kích thực hiện cải cách hành chính:
-        Xây dựng lại chương trình hoạt động của bí thư chi Đoàn, tổ chức hoạt động giúp Đoàn viên trong trường.
-        Ứng dụng CNTT và việc quản lý hồ sơ Đoàn một cách hiệu quả, tránh thất thoát cũng như cập nhật nhanh hơn các số liệu và thông tin về Đoàn viên.
-        Tổ chức thành công Đại hội Đại biểu Đoàn Thanh niên cộng Sản Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2012 – 2013, kiện toàn bộ máy thủ lĩnh thanh niên trong toàn trường.
-        Cử 2 cán bộ đoàn là BCH Đoàn trường tham dự lớp tập huấn Bí thư, Phó bí thư do Thành Đoàn tổ chức nhằm nâng cao năng lực của các em.
2.6             Xung kích hội nhập quốc tế:
-        Việc giao lưu và kết nghĩa cùng các trường quốc tế được quan tâm và thực hiện rất tốt qua việc tổ chức các hoạt động giao lưu văn hóa, ngôn ngữ như hỗ trợ giáo viên bộ môn Nhật ngữ đón tiếp các đoàn trường học sinh Nhật (trường Genkai và Mizuma tỉnh Fukuoka, trường Towamori No Sanai tỉnh Hokkaido).
-        Ngoài ra nhằm giao lưu và thực hiện các hoạt động kết nối tình hữu nghị với các quốc gia trên thế giới, Đoàn trường đã tổ chức cho ĐV-TN tham gia các ngày hội, chương trình văn hóa như ngày hội “Việt Nam xin chào”, tham gia chương trình giao lưu với đoàn đại biểu Tổng đội thiếu sinh quân Ấn Độ do Quận đoàn 3 tổ chức…
C.    CÔNG TÁC XÂY DỰNG ĐOÀN VÀ THANH NIÊN
1.         Xây dựng Đoàn và tư tưởng chính trị:
Năm học 2012 – 2013, hoạt động chính trị tư tưởng được quan tâm chú ý, nhất là hưởng ứng thực hiện “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.
2.         Xây dựng Đoàn về tổ chức:
-        Năm học 2012 - 2013, Đoàn trường đã tiến hành 2 lớp đối tượng Đoàn với sự tham gia của trên 268 học sinh, đã kết nạp 237 học sinh đứng vào tổ chức Đoàn.
-        Ngay sau khi thành lập các Chi Đoàn, các Bí thư Chi Đoàn khối 10, 11 đã tham gia lớp tập huấn cán bộ Đoàn do Đoàn trường tổ chức.
3.         Công tác chỉ đạo:
-        Đoàn trường duy trì thường xuyên chế độ họp giao ban với các Bí thư chi Đoàn, lớp trưởng. Thường xuyên tiếp nhận những ý kiến phản hồi của các lớp và trực tiếp giải quyết hoặc đề đạt lên các ban ngành có trách nhiệm để giải quyết, nhắc nhở các lớp theo dõi tình hình chuyển biến về tư tưởng của học sinh. Hàng tháng đều có các văn bản hướng dẫn các chi Đoàn lớp hoạt động.
-        Công tác chỉ đạo của chi bộ, Ban Giám Hiệu nhà trường ngày càng sâu xát. Thường xuyên có các chỉ đạo, giúp đỡ kịp thời để hoạt động của Đoàn trường được thuận lợi hơn.
  
D.    BÀI HỌC KINH NGHIỆM
v     Ưu điểm
-      Công tác giáo dục chính trị tư tưởng đi vào chiều sâu, xây dựng tinh thần tích cực cho học sinh trong việc nhận định về thời cuộc đúng chủ trương của Đảng và Nhà nước.
-      Giáo dục nhân cách con người, tình yêu thương giúp đỡ lẫn nhau trên tinh thần “bầu ơi thương lấy bí cùng - tuy rằng khác giống nhưng chung một giàn”, giúp cho Đoàn viên học sinh rút ra những bài học quí giá trong cuộc sống, biết quí trọng những thứ mình đang có. Giúp cho Đoàn viên - học sinh nhận thức được giá trị bản thân, khẳng định vị trí của thanh niên trong thời đại mới.
-      Qua các hoạt động thiết thực đã khơi dậy được tinh thần xung kích, tình nguyện của số đông Đoàn viên - học sinh tham gia vào công cuộc xây dựng cải cách, tự hoàn thiện tốt bản thân để có thể hòa nhập vào môi trường sống trong bối cảnh hội nhập thế giới.
-      Đoàn trường đã chủ động thắt chặt mối quan hệ từ các chi Đoàn đến Đoàn trường và Chi bộ Ban giám hiệu nhà trường, phát triển kết nạp Đoàn cho nhiều đối tượng học sinh.
v     Khuyết điểm
-        Năng lực cán bộ Đoàn trường và các lớp vẫn chưa đều, chưa được như mong muốn.
-        Hoạt động về mảng học tập chưa được quan tâm đúng mức, các hoạt động phong trào chưa tạo được nét mới, thiếu sự đột phá, nhiều hoạt động còn khô khan, lý thuyết chưa đẩy mạnh tính chủ động của các bạn đoàn viên học sinh.
-        Công tác xây dựng tổ chức còn yếu, chưa hoàn thành chỉ tiêu kết nạp Đoàn viên đã đề ra cũng như chưa kêu gọi được toàn thể học sinh của trường cùng thực hiện phong trào.
E.     CHỈ TIÊU ĐẠT ĐƯỢC
Công trình thanh niên:
-        Công trình đi thăm, tặng quà cho trẻ em các nhà mở mái ấm gồm 32 chi đoàn trong đó có 12 chi đoàn khối 10, 13 chi đoàn khối 11 và 7 chi đoàn khối 12 với tổng giá trị 65.000.000 đồng.
-        Công trình sổ học bổng cấp trường dành trao tặng cho học sinh khó khăn: gồm 3 chi đoàn khối 10, 2 chi đoàn khối 11 và 8 chi đoàn khối 12 với tổng giá trị 7.800.000 đồng.
-        Quyên góp quà tết cho trẻ em nghèo xã Hiệp Phước huyện Nhà Bè với tổng giá trị 45.000.000 đồng.
ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG THPT LÊ QUÝ ĐÔN
NHIỆM KỲ 2013 - 2014
 

  
 
 
CHƯƠNG TRÌNH
CÔNG TÁC ĐOÀN VÀ PHONG TRÀO HỌC SINH
NĂM HỌC 2013 – 2014
 
I.          KHẨU HIỆU HÀNH ĐỘNG
“TUỔI TRẺ LÊ QUÝ ĐÔN NĂNG ĐỘNG, SÁNG TẠO,
BẢN LĨNH, TỰ TIN, VỮNG BƯỚC TƯƠNG LAI
 
II.        CÁC HOẠT ĐỘNG TRỌNG ĐIỂM TRONG NĂM HỌC 2013 – 2014
          1.        Tổ chức 04 lớp đối tượng Đoàn và 04 đợt kết nạp Đoàn chào mừng các ngày lễ lớn.
          2.        Tổ chức kỉ niệm các ngày lễ lớn trong năm học.
          3.        Tổ chức hội trại xuân truyền thống với qui mô lớn thu hút sự chú ý của các đoàn thể.
          4.        Tiếp tục đẩy mạnh hoạt động giao lưu văn hóa và ngôn ngữ các trường bạn tại Anh, Úc, Nhật ….
          5.        Tiếp tục phát triển và hoàn thiện các Câu lạc bộ Cán bộ Đoàn, Câu lạc bộ Văn nghệ D-Factors, Câu lạc bộ thể thao, Câu lạc bộ báo chí Cloud press, Câu lạc bộ Sáng tạo trẻ, Câu lạc bộ Phát thanh, Câu lạc bộ Sách, Câu lạc bộ Tiếng Anh EC, Câu lạc bộ tiếng Nhật Mặt trời mọc, Câu lạc bộ Nhiếp Ảnh.
          6.        Thành lập và tham gia điều hành 01 diễn đàn mạng để tạo kênh thông tin, trao đổi cũng như nắm bắt thông tin, nguyện vọng của học sinh. Đó chính là mạng Facebook. Qua kênh thông tin này, Đoàn trường dễ dàng truyền tải thông tin Đoàn và nhận được nhiều phản hồi hữu ích. Cũng qua kênh này Đoàn Trường đã chủ động điều chỉnh chương trình để phù hợp với nguyện vọng của Đoàn Viên-Học sinh
          7.        Phấn đấu giới thiệu 5 Đoàn viên ưu tú, trong đó giới thiệu với Chi bộ phát triển Đảng 01 Cán bộ Đoàn trong nhiệm kỳ.
          8.        Thực hiện công trình Thanh niên cấp chi đoàn theo chỉ đạo và hướng dẫn của Đoàn cấp trên
          9.        Thực hiện các chương trình hướng tới chào mừng kỷ niệm 140 năm ngày thành lập trường (1874 – 2014).
      10.        Tổ chức hoạt động chào mừng 83 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 – 26/3/2014).
      11.        Tổ chức hoạt động tình nguyện, CTXH, vận động xây dựng “Mái nhà tình bạn” trong chiến dịch tình nguyện Hoa Phượng Đỏ 2014.
      12.        Tổ chức lễ trưởng thành và tri ân dành cho học sinh khối 12.
III.       HOẠT ĐỘNG CỤ THỂ TỪNG THÁNG TRONG NĂM HỌC 2013 -  2014.
      1.            Tháng 08/2013: “ Chào năm học mới”
-        Ngày hội Đón học sinh khối 10
-        Tham gia liên hoan Nhóm ca khúc Chú Ve Con và đội hình Cổ động (Giải 4).
-        Tổ chức “Ngày hội các CLB” lần 01.
-        Tham gia liên hoan “Vũ điệu non sông” (Giải 2)
      2.            Tháng 09/2013
-        Phát động tháng An toàn giao thông, Hội thi an toàn giao thông.
-        Tổ chức Đại hội Chi đoàn, lớp.
-        Tổ chức lớp Đối tượng Đoàn đợt 1
-        Quyên góp “Nụ cười Hồng” hỗ trợ trẻ em nghèo đi học và vui Trung thu
-        Tổ chức cho các CLB phát huy vai trò.
-        Triển khai đăng ký và thực hiện chương trình rèn luyện Đoàn viên.
-        Tổ chức buổi sinh hoạt chính trị chủ điểm chào mừng Đại hội Đoàn trường nhiệm kỳ 2013-2014.
      3.            Tháng 10/2013
-        Tổ chức Đăng ký “Mỗi Đoàn viên thanh niên 2 hoạt động tình nguyện”.
-        Tổ chức lễ kết nạp Đoàn viên mới lần 01
-        Tổ chức thu Đoàn Phí đầu năm.
-        Tham gia cuộc thi “Chắp cánh ước mơ”
-        (Cùng các chương trình của Quận Đoàn)
      4.            Tháng 11/2013
Ø           Tổ chức sinh hoạt chủ điểm các hoạt động chào mừng ngày Nhà giáo 20/11:
-              Cuộc thi văn nghệ: “Quê hương, tình yêu và tuổi trẻ”.
-              Tuần lễ thi đua: Hoa điểm 10, tiết học tích cực, Nói không với tiêu cực trong thi cử.
-              Cuộc thi Thiết kế báo tường
-              Trò chơi vận động toàn trường
-              Thăm và tặng quà thầy cô đã về hưu
-              Tuần lễ phát thanh học đường.
-              Tham gia “Ngày hội khoa học vui”
      5.            Tháng 12/2013
-        Sinh hoạt chào mừng ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam.
-        Phát động “Mùa thi nghiêm túc”.
-        Tuần lễ phát thanh học đường ca ngợi bộ đội cụ Hồ, sự nghiệp Cách mạng hào hùng dân tộc.
-        Ngoại khóa dài ngày và giao lưu với các chiến sĩ bộ đội tại điểm ngoại khóa.
-        Ngoại khóa ngắn ngày và phối hợp với tổ GDCD tổ chức học 6 bài lý luận chính trị.
-        Đánh giá rèn luyện Đoàn Viên lần 01
-        Tham gia giao lưu với sinh viên Đoàn tàu Đông Nam Á.
      6.            Tháng 01/2014
-        Tham gia hội trại truyền thống 09/01 do Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức.
-        Tổ chức Trại Xuân truyền thống.
-        Quyên góp quà tết cho trẻ em nghèo ở vùng sâu vùng xa có điều kiện khó khăn.
      7.            Tháng 02/2014
-        Triển khai: “Tháng thanh niên”.
-        Sinh hoạt ngoại khóa chào mừng ngày 3/2.
-        Phối hợp với tổ Sử tổ chức cuộc thi tìm hiểu về Đảng CSVN.
-        Tổ chức tập huấn và kiểm tra năng lực Cán bộ Đoàn.
-        Tổ chức lớp đối tượng Đoàn lần 02.
      8.            Tháng 03/2014
-        Tổ chức các hoạt động chào mừng ngày 26/3 và tháng Thanh niên 03/2014 (hoạt động kỷ niệm 83 năm ngày thành lập Đoàn TNCS HCM).
-        Tuần lễ thi đua học tốt chào mừng 26/3.
-        Tổ chức đêm văn nghệ gây quỹ khuyến học. 
-        Sinh hoạt ngoại khóa kỷ niệm ngày 26/3.
-        Chi Đoàn tổ chức: Chào mừng ngày 8/3.
-        Cuộc thi tập san, truyền thống Đoàn của trường THPT Lê Quý Đôn.
-        Lễ kết nạp Đoàn viên mới lần 02.
-        Trò chơi vận động toàn trường.
      9.            Tháng 04/2014
-        Tổ chức các hoạt động hướng nghiệp cho Đoàn viên thanh niên:
+       Tham quan một số trường ĐH, CĐ, THCN
+       Phối hợp với các trường Đại học và các báo tổ chức ngày hội tư vấn nghề nghiệp.
-        Tổ chức trang trọng Lễ Giỗ quốc tổ mùng 10/03 và lễ kỉ niệm ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng 30/04.
-        Phối hợp với tổ GDCD tổ chức Hội thảo “Vai trò của thanh niên trong thời đại hiện nay”.
-        Tổ chức Lớp đối tượng Đoàn lần 03.
-        Tiếp tục phát động “Mùa thi nghiêm túc, chất lượng”.
 10.            Tháng 05/2014
-        Các chi Đoàn hoàn tất hồ sơ Đoàn vụ.
-        Tổ chức phân tích chất lượng Đoàn Viên, kiểm tra và tổng kết chương trình rèn luyện Ðoàn viên.
-        Kiểm tra công trình thanh niên của Chi Đoàn
-        Lên kế hoạch tham gia chiến dịch tình nguyện Hoa Phượng Đỏ 2014.
-        Hoàn tất hồ sơ chuyển sinh hoạt Đoàn cho khối 12 ra trường.
-        Trao chứng nhận ngoại khóa cho ĐVTN.
-        Tổ chức đăng ký sinh hoạt hè tại Nhà trường.
 11.            Tháng 06, 07/2014
-        Đăng ký tham gia trại rèn luyện hè cho Cán Bộ Đoàn xuất sắc.
-        Tham gia hội thi Chú Ve Con và đội hình cổ động.
-        Tham gia chiến dịch Hoa Phượng Đỏ.
-        Tham dự hội thi “Gia điệu tuổi hồng toàn quốc”.
IV.       CÔNG TRÌNH THANH NIÊN ĐOÀN TRƯỜNG:
      1.            Thực hiện CTTN cấp quận:
+        Trao tặng 5 sổ học bổng cho học sinh nghèo (mỗi sổ trị giá 600.000 đồng).
+        Trao tặng 1 bộ loa di động trị giá 3.000.000 đồng.
      2.            Công trình thanh niên cấp trường: quyên góp giúp đỡ trẻ em nghèo ở xã Lộc Thành, huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước vui tết.
      3.            Công trình thanh niên cấp chi đoàn
+       Khối 10: đi thăm và tặng quà tại các nhà mở, mái ấm, bệnh nhân nghèo trên địa bàn thành phố.
+       Khối 11: thăm hỏi, chăm lo và phụng dưỡng mẹ Việt Nam anh hùng trên địa bàn Quận 3.
+       Khối 12: Đăng ký công trình “Xây dựng trường học thân thiện – Học sinh tích cực”.
V.        HỆ THỐNG CHỈ TIÊU CỦA NHIỆM KỲ
*     Phát triển trên 200 Đoàn viên mới; trong đó trên 90% học sinh khối 12 là Đoàn viên.
*     100% Chi Đoàn không có Đoàn viên học lực yếu, hạnh kiểm trung bình.
*     100% Chi Đoàn thực hiện Công trình thanh niên hiệu quả và được công nhận.
*     100% Chi Đoàn tham gia các phong trào xung kích tình nguyện.
*     90% Chi Đoàn mạnh; không có Chi Đoàn trung bình, yếu kém.
*     40% Chi Đoàn đạt "Tập thể học tập, rèn luyện vì ngày mai lập nghiệp giữ nước".
 
VI.       DANH HIỆU THI ĐUA: ĐOÀN TRƯỜNG VỮNG MẠNH XUẤT SẮC
ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG THPT LÊ QUÝ ĐÔN
NHIỆM KỲ 2013 - 2014 
 
BÁO CÁO KIỂM ĐIỂM
BAN CHẤP HÀNH ĐOÀN  TRƯỜNG THPT LÊ QUÝ ĐÔN
NHIỆM KỲ 2012 - 2013
 
I.            TÌNH HÌNH BAN CHẤP HÀNH NHIỆM KỲ 2012 – 2013:
Đại hội Đại biểu Đoàn trường THPT Lê Quý Đôn Ban nhiệm kỳ 2012 - 2013 đã bầu ra BCH Đoàn trường THPT Lê Quý Đôn gồm 09 đồng chí.
-        Bí thư Đoàn trường chịu trách nhiệm chung
-        Phó Bí thư Đoàn trường phụ trách phong trào.
-        Ủy viên thường vụ phụ trách Đoàn vụ, công tác tổ chức.
-        06 Ủy viên BCH lần lượt phụ trách các mảng công tác: Câu lạc bộ – Đội – Nhóm, công tác kiểm tra, phong trào, học tập, phát thanh tuyên truyền, tuyên huấn, công tác xã hội, khối 10, 11, 12.
II.            ƯU ĐIỂM:
-        Nhìn chung, đa số thành viên Ban Chấp hành năng động, nhiệt tình trong công tác, biết phối hợp, hỗ trợ lẫn nhau để hoàn thành tốt nhiệm vụ.
-        Duy trì các hoạt động truyền thống của trường. Các hoạt động được tổ chức đều đặn, đầu tư tổ chức thêm nhiều phong trào mới, phù hợp với lứa tuổi và nhu cầu của học sinh.
-        Duy trì tốt hoạt động giao ban hàng tháng với Bí thư chi đoàn, tạo mối quan hệ tốt đẹp giữa Ban Chấp hành Đoàn trường với các lớp.
-        Bản thân Ban Chấp hành phát huy được tính tích cực, đa số đều đạt kết quả học tập khá và hiệu quả trong các hoạt động của lớp.
III.            KHUYẾT ĐIỂM:
-        Vẫn còn một vài thành viên chưa nhiệt tình trong công tác, chưa phát huy được vai trò của mình, không tham gia đầy đủ các hoạt động của Đoàn trường và tiếng nói trong chi đoàn chưa cao.
-        Nhiệm vụ công tác còn yếu, công tác Đoàn vụ chưa hoàn thành, chỉ tiêu năm học chưa thực hiện được.
-        Một số hoạt động còn khô cứng, thiếu đầu tư về chiều sâu nên chưa thu hút được đông đảo các bạn đoàn viên, học sinh tham gia.
BAN CHẤP HÀNH ĐOÀN TRƯỜNG
NHIỆM KỲ 2012 - 2013
 
 
 

 
THỂ LỆ BẦU CỬ
 
            Kính thưa đại hội,
Được sự tín nhiệm của đại hội, tôi xin thay mặt Ban kiểm phiếu trình bày thể lệ bầu cử với những nội dung và yêu cầu như sau:
I.          VỀ NGUYÊN TẮC VÀ ĐIỀU KIỆN TRÚNG CỬ:
-       Căn cứ vào kết quả biểu quyết của đại hội về :
§        Số lượng ứng cử viên là        :           13        đồng chí
§        Số lượng phải bầu là :           11        đồng chí
-       Việc bầu cử nhân sự Ban Chấp hành phải được tiến hành bằng cách bỏ phiếu kín với yêu cầu phiếu bầu được in thống nhất theo thứ tự A, B, C và có đóng dấu của Ban Chấp hành Đoàn trường.
-       Người được trúng cử phải được quá nửa (1/2) tổng số phiếu bầu hợp lệ tán thành  thì mới có giá trị.
-       Trong quá trình bầu cử, nếu bầu lần thứ nhất mà chưa đủ số lượng quyết định bầu, thì việc có tiếp tục bầu lần hai hay không sẽ do đại hội quyết định, nếu đại hội quyết định bầu lần thứ 2 mà vẫn không đủ số lượng thì không tiến hành bầu tiếp nữa.
-       Nếu người được quá nửa (1/2) số phiếu bầu nhiều hơn số lượng được bầu, thì chỉ lấy đủ số lượng và lấy từ người cao phiếu nhất trở xuống. Trường hợp số cuối cùng của số luợng định bầu có 2 người trở lên có số phiếu bằng nhau và đều quá nửa (1/2) số phiếu bầu, thì phải tổ chức bầu lại trong số người đó để chọn lấy người có số phiếu cao hơn.
II.        VỀ THỦ TỤC VÀ TRÌNH TỰ TIẾN HÀNH:
            a. Về phiếu bầu
-     Nội dung phiếu bầu được in sẵn danh sách ứng cử viên xếp theo thứ tự A,B,C; có đóng dấu của Ban chấp hành Đòan trường, do Ban tổ chức Đại hội phát hành.
-     Phiếu bầu hợp lệ là phiếu bầu do tổ bầu cử phát ra, có đóng dấu của Ban Chấp hành Đoàn trường, phiếu bầu đủ số lượng phải bầu (cụ thể là bầu 11 đồng chí); hoặc ít hơn số lượng định bầu, nhưng không được gạch hết trong danh sách bầu.
-     Phiếu không hợp lệ là :
v     Phiếu không do tổ bầu cử phát ra, không có dấu của Ban Chấp hành.
v     Phiếu không bầu ai (phiếu trắng, phiếu gạch hết danh sách).
v     Phiếu bầu nhiều hơn số lượng định bầu.
v     Phiếu gạch giữa 2 dòng chữ ghi họ tên người trong phiếu, không rõ gạch ai, để ai.
v     Phiếu viết tên người ngoài danh sách ứng cử viên.
v     Phiếu có ký tên, đánh dấu ký hiệu riêng.
b. Về cách bầu
-       Đại biểu nhận phiếu bầu từ Ban kiểm phiếu.
-       Căn cứ vào danh sách ứng cử viên đã được đại hội thông qua (bao gồm 13 đồng chí) thì mỗi đại biểu được bầu chọn tối đa là 11 đồng chí trên tổng số ứng cử viên.
-       Đại biểu tín nhiệm ai thì để nguyên cả họ và tên của người đó; không tín nhiệm ai thì gạch lên trên cả họ và tên, không gạch dưới, gạch giữa 2 dòng , đánh chéo hoặc đánh bất cứ đánh dấu hiệu nào khác. Tuyệt đối không được kí tên đại biểu hoặc đánh kí hiệu riêng vào phiếu bầu.
-       Khi bầu xong đại biểu tự bỏ phiếu của mình vào thùng phiếu được đặt tại vị trí được qui định trong hội trường.
-       Đại biểu bầu xong phải chờ nghe kết quả kiểm phiếu.
 
 
 

 

sexhay