Thứ ba , ngày 28/11/2023 16:52:14
Chào mừng Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2023-2028
Hoạt động chuyên môn
BÁO CÁO SƠ KẾT HỌC KỲ I NĂM HỌC 2015 - 2016

 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG THPT LÊ QUÝ ĐÔN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

            Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: …… /BC-THPTLQĐ

    Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 01 năm 2016

 

BÁO CÁO SƠ KẾT HỌC KỲ I

 NĂM HỌC 2015 - 2016

 

 I. TÌNH HÌNH CHUNG.

1.      Thông tin trường:

     + Địa chỉ cơ sở 1: 110 Nguyễn Thị Minh Khai, P.6, Q.3, TP.HCM

       Điện thoại:  (08) 39 305 260 – (08) 39 306 234           Email: lequydonhightschool@gmail.com

                 + Địa chỉ cơ sở 2: không có

      Điện thoại:  (08)…… Email: ………

+ Địa chỉ cơ sở 3: không có

     Điện thoại:  (08)…… Email: ………